Všeobecné obchodné podmienky a GDPR

OBCHODNÉ PODMIENKY


Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia.

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie.
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena
VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Pokiaľ
klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ho žiada,
aby nevyužíval služby prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Potvrdením rezervácie klient výslovne a bez
výhrad súhlasí s VOP prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.

2. REZERVÁCIE, ZMLUVY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ
PREVÁDZKOVATEĽOM
2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, mailom, prostredníctvom portálu Booking.com a vyplnením
rezervačného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo osobne v
prevádzke ubytovacieho zariadenia.
2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár
ubytovacieho zariadenia zašle ponuku rezervácie na email, ktorý poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od
ubytovacieho zariadenia do 24 hodín neodpovie, viazanosť ubytovacieho zariadenia poskytnúť službu
klientovi zaniká.
2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany ubytovacieho zariadenia a má váhu zmluvy.
Ústna dohoda alebo ústne potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.
2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia ako aj VOP
ubytovacieho zariadenia, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím
poriadkom ako aj so VOP ubytovacieho zariadenia a v plnej miere s nimi súhlasí.
2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky
skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči
ubytovaciemu zariadeniu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok
ubytovacieho zariadenia.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom
ubytovacieho zariadenia. Nezmluvný hosť platí za pobyt vždy pri nástupe na ubytovanie na základe
predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta. Pri pobyte dlhšom
ako šesť dní je klient povinný uhradiť zálohu za pobyt vo výške 50% a doplatiť za pobyt a prípadné ďalšie
služby a konzumácie pri ukončení pobytu, pokiaľ sa ubytovacie zariadenie s klientom nedohodlo inak. Účet
resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.
3.2 Aktuálne ceny ubytovacieho zariadenia za poskytované izby a služby sú prístupné na recepcii
ubytovacieho zariadenia a na webovom sídle www.dubno.sk
3.3 Ubytovacie zariadenie, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú
platnosť momentom zverejnenia na webovom sídle ubytovacieho zariadenia.
3.4 V prípade, že zálohová platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, ubytovacie zariadenie
má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno
poplatky, ktoré sú uvedené v bode č.4.

4. STORNO PODMIENKY (PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE)
4.1 Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých služieb v
prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia
rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti ubytovacie zariadenie prijíma iba písomnou formou. Ubytovacie
zariadenie je oprávnené účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi. Ubytovacie
zariadenie účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:
– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby bez poplatku
– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania a objednaných služieb
– zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 4 až 1 deň pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania a objednaných služieb

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana súkromia
5.1 Prevádzkovateľ Dubno Eat & Sleep  je spoločnosť Apollo s.r.o., J.Kollára 696/11 IČO:
50026402 (ďalej len Apollo s.r.o.,) vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade so všeobecne

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
5.2 Prevádzkovateľ, spoločnosť Apollo s.r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja
využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Na základe zákona 108/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a
zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky sú osobné údaje klientov spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje, najmä
telefónne číslo, e-mailová adresa, spolu ubytované osoby a ďalšie poskytnuté osobné údaje sú spracovávané len so súhlasom dotknutej osoby, ktorá môže kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne výmaz.
5.3 Prevádzkovateľ spoločnosť Apollo s.r.o., používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov.
S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám.
5.4 Prevádzkovateľ spoločnosť Apollo s.r.o., v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva
všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas
poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe
európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej
žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
5.5 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie
o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého
zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov,
opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu
osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.
5.6 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré
boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a
odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená.
Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to
okolnosti dovolia.
5.7. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva
prostredníctvom právneho zástupcu.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo
nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti
ostatných ustanovení týchto VOP.
6.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného
oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na webovom sídle prevádzkovateľa
ubytovacieho zariadenia a v priestoroch ubytovacieho zariadenia a na recepcii.

6.4  Riešenie reklamácii a sporov hostí vo vzťahu k službám poskytnutým prevádzkou Dubno upravuje Reklamačný poriadok

6.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.01.2023

Prevádzkovateľ

Apollo , s.r.o.
J.Kollára 696/11 
018 51 Nová Dubnica

Sídlo prevádzky
Dubno Eat & Sleep 
P.Jilemníckeho 789
018 51 Nová Dubnica

Manažér
Peter Gašperák
Info@dubno.sk

IČO: 50 026 402

DIC: 2120171790

IC DPH: SK 2120171790

SK3409000000005078947715

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


V maximálnej miere podporujeme ochranu súkromia našich hostí a návštevníkov.

Za týmto účelom sme pripravili pravidlá Ochrany osobných údajov, aby sme Vám vysvetlili ako spracúvame údaje, ktoré získavame od Vás alebo o Vás, či návštevou našej internetovej stránky, našich priestorov, na základe písomnej alebo ústnej komunikácie Vami, alebo z iných zdrojov (ďalej aj ako „Pravidlá“).

Tieto Pravidlá majú slúžiť na to, aby ste porozumeli viac a detailnejšie ako zhromažďujeme a využívame osobné údaje a majú vysvetliť práva dotknutých osôb, o ktorých spracúvame osobné údaje, a to najmä z dôvodu novej právnej úpravy z oblasti ochrany osobných údajov účinnej odo dňa 25. mája 2018 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

A. Prevádzkovateľ

Dubno Eat & Sleep je prevádzkovaný spoločnosťou a prevádzkovateľom v zmysle právnej úpravy z oblasti ochrany osobných údajov:

Apollo s.r.o., J.Kollára 696/11 IČO:50026402

B. Aké osobné údaje spracúvame

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje od Vás alebo o Vás návštevou našej internetovej stránky, našich priestorov, na základe písomnej alebo ústnej komunikácie s Vami, alebo z iných zdrojov.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, závisí od služieb poskytnutých alebo ponúkaných. Pre viac informácií Ako zhromažďujeme osobné údaje nižšie.

Naši zamestnanci sú pripravení Vám poskytnúť ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií ako nás môžete kontaktovať časť Kontaktné údaje nižšie.

Osobné údaje detí

Nespracúvame úmyselne osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. Ako rodič alebo zákonný zástupca nedovoľte deťom zasielať osobné údaje bez Vášho súhlasu.

Osobitné kategórie osobných údajov

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov pokiaľ ich nám sami nesprístupnite, alebo nie je spracúvanie nevyhnutné v zmysle príslušných právnych predpisov. Údaje týkajúce sa Vášho zdravia, ktoré nám sprístupnite, nám môžu umožniť poskytnúť Vám služby podľa Vašich preferencií (napríklad v prípade údajov o zdravotnom postihnutí).

C. Ako zhromažďujeme osobné údaje

Zhromažďujeme informácie, vrátane osobných údajov, ak ich nám sprístupnite alebo zo stránok tretích osôb, a to nasledovne.

Naša internetová stránka

Máte možnosť vyplniť online check–in , kde môžete uviesť Vaše osobné údaje. Formulár obsahuje aj odkaz na našu stránku, kde je možné si prečítať naše Pravidlá. Vyplnený formulár je zaslaný našej recepcii, ktorá ho spracuje. Formulár môže byť využitý aj na účely rezervácie ubytovania.

Rezervácie

Máte možnosť vyplniť formulár Rezervácie a uviesť nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, vekovú kategóriu, prípadne špeciálne požiadavky. Formulár obsahuje tiež odkaz na našu stránku, kde je možné si prečítať naše Pravidlá. Vyplnený formulár je zaslaný našej recepcii, ktorá ho spracuje.

Môžete sa rozhodnúť využiť internetové stránky tretích strán za účelom rezervácie. Nemôžeme kontrolovať, ako tieto stránky spracúvajú Vaše osobné údaje. Zodpovednosť za spracúvanie nesú prevádzkovatelia týchto internetových stránok.

Vo všeobecnosti, sú nám poskytnuté údaje na Vaše identifikovanie a rezervačné údaje (želané služby, počet hostí, trvanie pobytu). Ostatné informácie sú nám poskytnuté počas check-in pri príchode na recepciu.

Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané len na nevyhnutnú dobu, na trvanie predzmluvného vzťahu alebo nášho oprávneného záujmu.

Sme povinní spracúvať niektoré údaje, vrátane Vášho priezviska, adresy, platobných informácií a informácii o dokladoch, aby sme mohli spracovať Vašu rezerváciu. V prípade, že by niektoré tieto údaje chýbali, môže to znamenať, že nebudeme môcť spracovať Vašu rezerváciu.

Check-in a Check-out

Hosť nám poskytuje údaje nevyhnutné, aby sme mohli poskytnúť mu naše služby. Osobné údaje sú spracúvané len pre nevyhnutnú dobu, na plnenie zmluvy o poskytnutí služieb alebo nášho oprávneného záujmu.

Iné zdroje

Môžeme získať údaje o Vašej IP adrese, operačnom systéme a internetovom prehliadači, ktoré využívate pri návšteve našej internetovej stránky.

D. Ako využívame Vaše osobné údaje

Môžeme využiť Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • poskytnúť Vám informácie a služby, o ktoré ste prejavili záujem alebo o ktoré ste nás požiadali,
 • odpovedať Vám na žiadosti, otázky alebo sťažnosti,
 • upozorniť Vás na novinky, podujatia, iné aktuálne informácie a nové služby, ktoré poskytujeme (viac v časti Marketing nižšie),
 • zaslať Vám pozvánku na semináre alebo iné podujatia (viac v časti Marketing nižšie),
 • pomôcť nám s obsahom, aby bol relevantný a vhodný pre Vás,
 • vykonávať administratívne a prevádzkové úkony.

Venujeme maximálnu pozornosť ochrane osobných údajov nehľadiac ako nám boli sprístupnené a zabezpečujeme, aby boli chránené počas celej doby spracúvania. Odkaz na tieto Pravidlá alebo dokonca podrobnejšie informácie (aké osobné údaje a ako spracúvame osobné údaje) sú dostupné v každom materiály, od procesu rezervácie služieb až po check-out hosťa, a v rámci iných služieb, ktoré poskytujeme.

E. Doba uchovávania osobných údajov

Uchovávame osobné údaje na dobu nevyhnutné na poskytnutie našich služieb. Doba uchovávania je dlhšia, ak tak ustanovuje príslušná právna úprava, alebo ak je iná doba uchovávania uvedená v týchto Pravidlách.

Osobné údaje zlikvidujeme hneď, ako je to možné, a takým spôsobom, aby nebolo možno ich obnoviť.

Ak sú osobné údaje v tlačenej alebo písanej podobe, zlikvidujeme tieto dokumenty bezpečným spôsobom (napríklad skartáciou) a v prípade, ak sú v elektronickej forme, osobné údaje sú zlikvidované technickým spôsobom tak, aby bola zaručená ich likvidácia a aby nebolo možné obnoviť tieto informácie dodatočne.

F. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame a ktoré sa jej týkajú,
 • požadovať od nás opravu alebo výmaz osobných údajov,
 • požadovať od nás obmedzenie spracúvania alebo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania v prípade, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu práv pri spracúvaní osobných údajov.

V prípade, že dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov, môže kedykoľvek odvolať súhlas na recepcia@dubno.sk (viac v časti Kontaktné údaje).

V prípade, že dotknutá osoba dostáva od nás marketingové materiály, môže sa odhlásiť z doručovania takýchto materiálov (odkaz na odhlásenie je uvedený v každom takom materiáli) alebo zaslaním emailu na recepcia@dubno.sk

G. Šírenie osobných údajov

Osobné údaje môžeme v prípade potreby využiť na spracúvanie osobných údajov tretími osobami, ktoré v našom mene spracúvajú osobné údaje.

Podnikli sme všetky kroky, aby každý takýto subjekt zachovával mlčanlivosť o osobných údajoch a využívali ich len pre účel, ktorý sme určili. Teda v zmysle právnych predpisov, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov.

H. Marketing

Cieľom spracúvania osobných údajov za účelom marketingu je: distribúcia informácií o novinkách, podujatiach, iných aktuálnych informáciách a nových službách v Dubno Eat & Sleep 

Nasledujúce osobné údaje sú spracúvané: meno a priezvisko, e-mailová adresa, a iné osobné údaje, ktoré nám sami uvediete.

Budeme uchovávať Vaše osobné údaje na dobu piatich rokov, v prípade súhlasu päť rokov od udelenia súhlasu alebo do vtedy, kým nebude súhlas odvolaný. Každý zaslaný materiál uvádza odkaz na odhlásenia sa z marketingu (odvolanie súhlasu), tiež označované ako možnosť „unsubscribe”.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas, v niektorých prípadoch nim môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame a sa jej týkajú,
 • požadovať od nás opravu alebo výmaz osobných údajov,
 • požadovať od nás obmedzenie spracúvania alebo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • odvolať súhlas kedykoľvek, ak spracúvanie osobných údajov je na základe súhlasu,
 • podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania v prípade, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu práv pri spracúvaní osobných údajov.

Ak sa dotknutá osoba rozhodne, že nemá záujem od nás ďalej dostávať marketingové materiály, bude postačovať zaslanie emailu na adresu recepcia@dubno.sk alebo sa odhlásiť z newslettrov (odkaz je uvedený v každom doručenom newslettri) a my zabezpečíme vymazanie emailovej adresy z nášho adresára na zasielanie marketingových materiálov. Vybavenie takýchto žiadostí môže trvať najviac 10 pracovných dní.

I. IP adresy

IP adresa je pridelené číslo, podobne ako telefónne číslo, ktoré umožňuje Vášmu počítaču komunikovať na internete.

Údaj o IP adrese nám umožňuje spracovať štatistické údaje o užívaní našej internetovej stránky, aby sme vedeli identifikovať ako užívatelia stránky sa pohybujú na stránke, aby sme vedeli zhodnotiť a zlepšovať našu stránku.

J. Bezpečnosť

Využívame vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany údajov pred neoprávneným sprístupňovaním, poskytovaním, zverejňovaním, pred ich odcudzením, stratou, poškodením a zmenou.

Každý zamestnanec a tretie strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sú na našich počítačových systémoch (nie na internetovej stránke) alebo v listinnej podobe výhradne v našich priestoroch.

K. Odkazy a referencie na iné internetové stránky

Na našej internetovej stránke môžu byť odkazy na iné stránky, stránky tretích strán.

Vzhľadom na to, že nemôžeme ovplyvniť a kontrolovať obsah iných stránok, ako aj nevieme ovplyvniť a kontrolovať, aké údaje iné stránky spracúvajú o Vás, nemôžeme byť zodpovední za praktiky týchto stránok (zhromažďovanie, používanie, udržiavanie, sprístupnenie a poskytnutie tretím stranám) alebo obsahu týchto stránok. Odporúčame Vám vždy si prečítať pravidlá ochrany osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite, predovšetkým pred zaslaním Vašich osobných údajov na ich stránkach. Tieto subjekty nemusia mať rovnaké Pravidlá ako my.

L. Aktualizácia pravidiel Ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá môžu byť z času na čas aktualizované. Aktuálnosť informácii bude vždy uvedená na vrchu Pravidiel.

Radi by sme Vás požiadali, aby ste ich v prípade záujmu pravidelne kontrolovali. Vo výnimočných prípadoch Vás budeme osobitne informovať o špecifických zmenách v Pravidlách.

Zmeny v pravidlách Ochrany osobných údajov budú účinné zverejnením upravenej verzie Pravidiel na našej internetovej stránke.

M. Kontaktné údaje

V prípade otázok v súvislosti s Pravidlami, alebo ak ste nenašli informáciu o spracúvaní osobných údajov, ktorú ste hľadali, kontaktujte nás, prosíme, zaslaním emailu na emailovú adresu recepcia@dubno.sk alebo poštou na nasledujúcu adresu:

Sídlo prevádzky

Dubno Eat & Sleep 
P.Jilemníckeho 789
018 51 Nová Dubnica

Manažér
Peter Gašperák
Info@dubno.sk

IČO: 50 026 402

DIC: 2120171790

IC DPH: SK 2120171790

SK3409000000005078947715


Apollo s.r.o, P.Jilemníckeho 789 Nová Dubnica, 018 51, IČO: 50 026 402, DIČ: 2120171790, IČ DPH: SK 2120171790