Ubytovací a prevádzkový poriadok

 UBYTOVACÍ PORIADOK 1. V ubytovacom zariadení označenom ako Dubno Eat & Sleep P.Jilemníckeho 789, 018 51 Nová Dubnica je vypracovaný spoločnosťou Apollo s.r.o, so sídlom J.Kollára 696/11, 018 51 Nová Dubnica,  IČO: 50026402 (registrovaná podľa §4 zákona o DPH) (ďalej len „Hotel“) môže byť ubytovaný hosť, ktorý má objednané a Hotelom ako ubytovateľom potvrdené ubytovacie a súvisiace služby a je na ubytovanie riadne prihlásený (ďalej len „Hosť“). Za týmto účelom je Hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie Hotela pri príchode do Hotela svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti, vyplniť a podpísať Registračnú kartu Hosťa a v prípade Hosťa ubytovaného v Hoteli prvýkrát predložiť svoju platobnú kartu za účelom prípadného zadržania finančných prostriedkov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok vydaných Hotelom a zverejnených na webovej stránke www.dubno.sk  (ďalej len „VOP“). Registračná karta Hosťa, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, zároveň obsahuje informácie potrebné k hláseniu pobytu cudzinca na území SR.


2. Hotel poskytuje svojim Hosťom najmä ubytovacie, stravovacie, kongresové služby (ďalej len „Služby“) podľa zaradenia do kategórie ubytovacích zariadení na základe Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.


3. Hostia sú v záujme ochrany svojho zdravia a bezpečnosti povinní informovať recepciu Hotela pri svojom príchode o svojich prípadných zdravotných ťažkostiach/hendikepoch, a to z dôvodu, aby im mohla byť v prípade potreby adekvátne a včas poskytnutá lekárska pomoc, resp. osobitný prístup pri evakuácii ainých neočakávaných udalostiach. Vprípade odôvodnenej potreby (zranenia alebo choroby Hosťa) Hotel zabezpečí lekársku pomoc, pričom prípadné poplatky spojené s poskytnutím zdravotnej starostlivosti znáša Hosť na vlastné náklady.


4. Hotel môže vo výnimočných prípadoch, najmä ak má izba technickú chybu, čo znamená, že takáto technická chyba bráni Hosťovi v plnohodnotnom užívaní izby, a zároveň Hotel nedisponuje voľnými kapacitami na presťahovanie Hosťa na inú izbu, ponúknuť Hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od ubytovania, ktoré bolo medzi Hotelom a Hosťom dohodnuté.


5. Hosť je povinný pri nasťahovaní sa do izby ihneď po zistení nahlásiť na recepcii Hotela akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že pracovníci Hotela zistia poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu Hosťa bez toho, aby Hosť na tieto skutočnosti upozornil recepciu Hotela, je Hosť povinný nahradiť Hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.


6. Hosťa je možné ubytovať od 14:00 hod., vo výnimočných prípadoch v zmysle VOP aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté alebo to umožňuje aktuálna situácia v Hoteli pri príchode Hosťa na ubytovanie.


7. Hosť je povinný v dohodnutý deň uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu z ubytovania, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté s Hotelom inak. Hotel poskytuje služby oneskoreného uvoľnenia izby, tzv. Late check out, za ktoré si účtuje poplatky podľa VOP a podľa aktuálneho Cenníka Hotela platného v čase oneskoreného uvoľnenia izby (ďalej len „Cenník“). V prípade, ak Hosť neopustí svoju izbu do stanovenej hodiny, nemá predĺžené ubytovanie a daná izba je rezervovaná pre ďalších hostí, resp. ak Hosť neuposlúchne výzvu pracovníkov Hotela odubytovať sa alebo nie je v izbe prítomný, vyhradzuje si Hotel právo za účasti dvojčlennej komisie spísať osobné veci Hosťa a umiestniť ich na bezpečnom mieste tak, aby izbu mohol obsadiť následne Hosť, ktorý si ju riadne rezervoval.


 

 8. Ak Hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.


9. Ďalšie podmienky pre prípady tzv. No show, Early check out, Early check in, príp. ubytovanie hosťa pred 7.00 hod. ráno sú uvedené vo VOP.


10. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. sú ubytovaní Hostia povinní dodržiavať nočný pokoj. Spoločenské akcie sú povolené aj po 22.00 hod. s predchádzajúcim súhlasom zodpovedného pracovníka Hotela, avšak výlučne v priestoroch Hotela na to určených.


11. V izbe ani v ostatných priestoroch Hotela nesmie Hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka Hotela alebo príslušného manažéra Hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.


12. Fajčenie v hotelových izbách a vo všetkých ostatných vnútorných priestoroch Hotela je prísne zakázané s výnimkou priestorov pre to osobitne vyhradených a označených príslušným nápisom. V prípade porušenia zákazu fajčenia a s tým súvisiacej vzniknutej škody môže Hotel uložiť Hosťovi sankciu vo výške minimálne 100,- € (slovom: sto eur), maximálne vo výške spôsobenej škody.


13. Konzumácia vlastného alkoholu a jedla vo všetkých priestoroch Hotela je zakázaná, s výnimkou konzumácie a prípravy osobitnej stravy pre dojčatá. Uvedený zákaz sa vzťahuje aj na konzumáciu stravy z donáškovej služby.


14. Hosť berie na vedomie, že v prípade potreby vstupuje do jeho izby zamestnanec Hotela (napr.: chyžná pre potreby vyčistenia jeho izby, údržbár v prípade porúch v izbe, manažér pre potreby kontroly izby, atď.). Ak si Hosť vstup neželá, vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“, pričom aj v takomto prípade je vstup možný, ak je to nevyhnutné a vyžaduje to naliehavosť riešenia situácie (napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, dochádza k rušeniu ostatných hostí, pre potreby vybavenia reklamácie, a pod.).


15. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať v izbe ani v ostatných priestoroch Hotela deti do desať rokov bez dozoru dospelej osoby.


16. Pre prijímanie návštev Hosťami sú k dispozícii spoločenské priestory Hotela. V izbe, kde je Hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy od 08:00 hod. do 22:00 hod. len so súhlasom zodpovedného pracovníka recepcie Hotela, pričom túto skutočnosť musí pred príchodom návštevy zodpovednému pracovníkovi recepcie aj ohlásiť. Mimo stanového času je do ubytovacej časti Hotela povolený vstup iba riadne ubytovaným Hosťom.


17. Pred odchodom z izby Hotela je Hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a balkónové dvere a zavrieť vchodové dvere do izby.


18. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá Hotel v prípade, ak ich Hotel prevzal na základe potvrdenia do osobitnej úschovy do trezora na recepcii Hotela a v súlade s VOP.19. Za škody spôsobené na majetku Hotela zodpovedá Hosť podľa platných právnych predpisov a podľa príslušných ustanovení VOP.


20. Hotel nezodpovedá za veci, ktoré Hosť pri svojom pobyte zabudol alebo stratil v izbe alebo spoločných priestoroch Hotela. Nájdené zabudnuté a stratené veci Hosťa sú v Hoteli evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov od ich nájdenia. Po uplynutí tejto lehoty Hotel odovzdá veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie nálezov a strát. Len v prípade požiadavky zo strany Hosťa zašle Hotel zabudnutú vec Hosťovi, pričom v takomto prípade znáša Hosť náklady súvisiace so zaslaním veci.


21. Vzhľadom na zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane VZ“) je vodenie a vpúšťanie zvierat do všetkých gastronomických prevádzok Hotela zakázané. Pohyb zvierat v priestoroch Hotela je tiež zakázaný.  


 22. Hosťom nie je dovolené skladovať na izbe športové náčinie (napr. lyže a pod.) a iné predmety, pre ktoré je vyhradená úschovňa, príp. lyžiareň v osobitných priestoroch Hotela.


23. Hosť je povinný oboznámiť sa s týmto Ubytovacím poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. V prípade jeho porušenia alebo v prípade porušovania dobrých mravov a/alebo etických princípov má Hotel právo upozorniť Hosťa prostredníctvom tzv.

„warning letter“ avprípade nerešpektovania upozornenia zostrany Hosťa je Hotel oprávnený odstúpiť od poskytovania služieb pred uplynutím dohodnutého času. V takomto prípade nemá Hosť nárok na vrátenie peňazí za služby. V prípade porušenia Ubytovacieho poriadku zo strany Hosťa si Hotel vyhradzuje právo v budúcnosti neubytovať tohto Hosťa v Hoteli.


24. Sťažnosti, reklamácie, požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma zodpovedný pracovník hotela. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii Hotela a na webovej stránke hotela: dubno.sk


25. V prípade predčasného ukončenia pobytu Hosťa si Hotel vyhradzuje právo účtovať Hosťovi storno poplatky podľa platných storno podmienok. Storno podmienky sa okrem ubytovacích služieb vzťahujú aj na ostatné vopred objednané služby, ktoré sa riadia osobitnými storno podmienkami.


26. V Hoteli je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z Hotela. Hostia sú povinní počas svojho pobytu v Hoteli sa riadiť týmito inštrukciami.


27. Z dôvodu bezpečnosti sú spoločné priestory a vonkajšie okolie Hotela monitorované bezpečnostným kamerovým systémom v zmysle osobitných právnych predpisov.

   


28. Hosťom poskytnuté osobné údaje v rozsahu potrebnom pre naplnenie zákonných podmienok evidencie ubytovaných budú Hotelom spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webstránke www.dubno.sk, zodpovedná osoba môže byť kontaktovaná na adrese recepcia@dubno.sk.


29. Manažment Hotela uvíta akékoľvek návrhy na zlepšenie a zároveň ďakuje aj za prípadné konštruktívne pripomienky.


30. Tento Ubytovací poriadok je umiestnený na recepcii Hotela a na hotelových izbách v hotelovej knihe.31. Tento Ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia. Prípadné odchylné ustanovenia VOP majú prednosť pred znením tohto Ubytovacieho poriadku.
Prevádzkový poriadok 


vypracovaný podľa §15 Vyhlášky MZ SR č.259/2008Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na ubytovacie zariadenia

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia:

Dubno Eat & Sleep P.Jilemníckeho 789, 018 51 Nová Dubnica je vypracovaný spoločnosťou Apollo s.r.o, so sídlom J.Kollára 696/11, 018 51 Nová Dubnica,  IČO: 50026402 IČO: 36373877

DIČ: 2120171790

IČ DPH: SK2120171790

Telefonický kontakt: 0905603501

Email: recepcia@dubno.sk

Názov a adresa prevádzky: Dubno Eat & Sleep P.Jilemníckeho 789, 018 51 Nová Dubnica 

b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb:

Druh ubytovacieho zariadenia: penzión

Kategória v zmysle vyhlášky MH SR č.277/2008Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried: Ubytovanie v súkromí – objekt ***

Popis ubytovacieho zariadenia: Objekt obsahuje 1 nadzemné podlažie.

Počet ubytovacích jednotiek (izieb): 16

Počet lôžok na ubytovanie: 32

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

Objekt bude slúžiť na ubytovanie turistov, návštevníkov mesta, a pod. Na jednotlivých podlažiach (1.PP,1.NP,) sú vybudovane ubytovacie jednotky s kapacitou 2-4 osôb. K dispozícii je 16 ubytovacích jednotiek, v ktorých sa nachádza 16 stálych lôžok a 5 príležitostných lôžok. Ubytovacie jednotky sú riešené nasledovne:

Číslo Izby:

 • Č.101- 105 izba s predsieňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), spálna (vybavená chladničkou, skrinou a stolom, rýchlovarnou kanvicou), 2 posteľová, rozťahovací gauč pre 2 osoby, TV, Internet, kapacita 2 + 2 osoby  
 • Č.201 - 211— izba s predsieňou, zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút), spálna (vybavená chladničkou, skrinou a stolom, rýchlovarnou kanvicou), 2 posteľová, TV, Internet, kapacita 2 osoby  


Každá izba je vybavená stolom, stoličkami, vstavanou skriňou s ramienkami, nočné lampy sú pri každom lôžku, odkladací priestor na lôžkoviny, nádoba na odpadky, posteľná súprava ( vankúš s obliečkou, paplón s obliečkou, plachta) '

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

Vo všetkých priestoroch prevádzky  je fajčenie zakázané. V dobe od 22.00 do 06.00 je nočný kľud. Do priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a osoby splnomocnené vedúcim prevádzky.

Je zakázané:

 • Používanie vlastných elektrických spotrebičov
 • Svietenie sviečkami a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušniny a chemikálie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ubytovaných hostí
 • Svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách
 • Vodiť do priestorov prevádzky akékoľvek domáce zvieratá


Lekárnička prvej pomoci je uložená na 1PP pri priestore recepcie. Obsah lekárničky:

 • gáza hydrofilná skladaná sterilná 7, 5 cm x 7, 5 cm - 2 ks
 • obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m - 1 ks
 • náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 4 ks
 • náplasť hladká 1, 25 cm x 2 m - 1 ks
 • dezinfekčný roztok v originálnom balení - 1 ks
 • očné kvapky - 1 ks
 • nožnice nehrdzavejúce - 1 ks
 • pinzeta nehrdzavejúca - 1 ks
 • rukavice gumové jednorazové - 1 pár
 • zatváracie špendlíky nehrdzavejúce (odporúčané) - 4 ks
 • teplomer (odporúčaný) - 1 ks


Pri odchode z izby je každý povinný chrániť zariadenie izieb pred poškodením, zanechať poriadok, prekontrolovať vypnutie svetiel, uzatvorenie okien, odstavenie vody a uzamknutie izby, odovzdať kľuč  na recepcií. Vo vážnych prípadoch, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, pri výskyte epidemickej nemoci, alebo oprave je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť vedúcemu prevádzky.

Budova je napojená na verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn) Príprava teplej úžitkovej vody, a vykurovanie je riešene centrálnym mestským zdrojom. 

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

 • Na 1NP sa nachádza sklad na čistú a špinavú bielizeň. (elektrické vetranie)
 • Výmena posteľnej bielizne, uterákov a osušiek sa uskutočnia podľa potreby, najmenej však raz za 7 dni a vždy pri zmene ubytovaných.
 • Pranie posteľnej bielizne zabezpečuje externá firma Magnus s.r.o Trenčín na základe zmluvy zo dna 1.1.2023


Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

 • Upratovanie izieb sa vykonáva podľa potreby, najmenej však raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných hosti.
 • Upratovanie chodieb a spoločných priestorov sa vykonáva raz denne.
 • Upratovanie zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva raz denne.
 • Najmenej raz za štvrťrok  sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojene s umytím okien, dverí, svetiel,  vyprášením matracov, umytím vykurovacích telies.
 • Upratovacia komora sa nachádza na 1PP i je vybavená výlevkou.
 • Upratovanie zabezpečí externá firma.
 • Frekvencia maľovania priestorov podľa potreby  (minimálne 1-krát za 2 roky
 • Najčastejšie používané prostriedky:
  a) Hagleinter - Sanitary 2go, Allround2GO, SaniteryDES 2go 
 • Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov
 • Ničenie živočíšnych škodcov budeme zadávať externe, firme odborne na to spôsobilej (2 kráť ročné).

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie, dezinfekcia

 • Tuhy odpad sa skladuje v izbách v odpadových nádobách, ktoré sú vybavene vrecom. Odpadové nádoby sa vyprázdňujú pri upratovaní izieb. Vrece sa vymení a starý aj s odpadom sa odkladá na určené miesto do KUKA nádob.
 • Odvoz a zneškodňovanie tuhého odpadu zabezpečene prostredníctvom Mesta Nová Dubnica vykonáva externá firma (1 kráť týždenné).
 • Dezinfekcia odpadových nádob (Savo na baze Chlóru)

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023


Apollo s.r.o, ul. J Kollara 696/11 Nová Dubnica, 018 51, IČO: 50 026 402, DIČ: 2120171790, IČ DPH: SK 2120171790